Giải pháp hội nghị truyền hình

Ưu và nhược điểm của hệ thống 

Ưu điểm

Nhược điểm

Các thiết bị tích hợp hệ thống

0911.43.1368